Regulamin

Określenia

BOT-BITCOIN - Operator, SACHS INVESTMENT GROUP LBC 1 st Floor, Dekk House, Zippora Street 45, SESZELE; Company No. 152478, e-mail:contact@bot-bitcoin.com - firma świadcząca usługi w Serwisie.

Serwis - portal internetowy Bot-Bitcoin dostępny pod adresem https://bot-bitcoin.com/

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Usługa - oferowana przez BOT-BITCOIN umożliwia automatyczne tworzenie i realizowanie transakcji w Serwisie. Transakcje wykonywane są w oparciu o wcześniejsze ustawienia skonfigurowane przez BOT-BITCOIN. BOT-BITCOIN fizycznie nie kupuje i nie sprzedaje kryptowalut, a także nie jest portfelem przechowującym kryptowaluty Użytkowników. BOT-BITCOIN jest narzędziem do automatyzacji procesów u zewnętrznych podmiotów (bitbay.net, binance.com, coindeal.com, bittrex.com).

Formularz Rejestracyjny - formularz internetowy umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie.

Formularz Zamówienia - formularz internetowy, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia w Serwisie.

Konto Użytkownika - zbiór uprawnień i zasobów Serwisu przypisanych Użytkownikowi, posiadający unikalny Login i Hasło.

Konsument - Użytkownik korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Serwisu.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że:
a) posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów,
b) ukończył 18 lat,
c) jeżeli nie posiada 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego,
d) zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

4. Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) połączenie z publiczną siecią Internet,
b) zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do zapisywania plików cookies
c) aktywne konto poczty e-mail.

5. W Serwisie wykorzystuje pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy.

6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.

7. Użytkownik w ramach korzystania z usługi BOT-BITCOIN ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane.

Warunki zawierania umów sprzedaży

1. Cena usługi uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. BOT-BITCOIN zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi w każdym momencie.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży usługi należy wejść na stronę internetową Serwisu, następnie w Panelu Klienta dokonać wyboru pakietu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty i informacje, nowe zamówienie.

4. Po złożeniu Zamówienia BOT-BITCOIN potwierdza jego otrzymanie przez przesłanie Użytkownikowi Potwierdzenia Zamówienia.

5. Poprzez wysłanie Potwierdzenia Zamówienia BOT-BITCOIN potwierdza przyjęcie go do realizacji.

Płatności

1. Rozliczenia transakcji dokonanej poprzez zakup doładowań BOT-BITCOIN będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Operatora Płatności.

Odpowiedzialność BOT-BITCOIN

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z usługi BOT-BITCOIN, jak i skutki nie przestrzegania przez Użytkownika wymogów technicznych, o których mowa w Regulaminie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z usługi BOT-BITCOIN przez osobę trzecią (nie będącą właścicielem zalogowanego konta), jeśli w wyniku prawidłowej weryfikacji usługa BOT-BITCOIN uzna osobę tą za Użytkownika.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści, gdy Użytkownik:
a) Utracił hasło dostępu do swojego Panelu Klienta na rzecz osób trzecich,
b) Zgubił hasło do swojego Panelu Klienta,

4. Korzystanie z Konta odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z usługi BOT-BITCOIN.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia płatności wynikające z działań osób i podmiotów trzecich.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie swojego Loginu i Hasła przez Użytkownika osobom trzecim.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie lub wyłącznie dostępu do usługi BOT-BITCOIN, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż tego rodzaju okoliczności mogą okresowo wystąpić, pomimo należytego działania po stronie Operatora (np. awaria serwerowni, klęska żywiołowa).

8. Operator ponosi odpowiedzialność za wynik transakcji (to jest za ich ekonomiczną opłacalność), dokonywanych faktycznie przez usługę BOT-BITCOIN, na giełdach kryptowalut bitbay.net, binance.com, coindeal.com, bittrex.com, w szczególności Operator obciąża okoliczność, w której skonfigurowany przez Operatora usługa "BOT-BITCOIN" dokona transakcji nabycia danej waluty lub kryptowaluty, której to kurs następnie spadnie.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi BOT-BITCOIN, w sytuacji błędów po stronie giełd krypotwalut bitbay.net, binance.com, coindeal.com, bittrex.com.

10. Całkowitą odpowiedzialność za sposób konfiguracji usługi BOT-BITCOIN ponosi BOT-BITCOIN.

Gwarancja jakości

1. Operator oświadcza, iż usługa BOT-BITCOIN jest oferowana wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.

2. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania usługi BOT-BITCOIN i jego dostępności przez 24h na dobę, niemniej nie daje gwarancji nieprzerwanego działania (zważywszy na możliwość np. nieprzewidzianej awarii serwerowni).

Wypowiedzenie Umowy / Wypłata Środków

1. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować lub wypłacić środki z  BOT-BITCOIN. Jeżeli Użytkownik wyrazi chęć usunięcia kont lub zleci wypłatę środków, należy w  Panelu Klienta wypełnić formularz zawierający numer portfela Bitcoin lub wprowadzić numer konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem, a w przypadku zagranicznego rachunku bankowego podać BIC i Swift  , jeśli zgłoszenie zakończenia BOT-BITCOIN lub wypłaty nastąpi w godzinach 10.00-18.00, w dni robocze wypłata zostanie zrealizowana natychmiast. W przypadku polecenia przelania środków w innych godzinach lub w dni świąteczne na rachunek bankowy lub BTC przelew nastąpi w dniu następnym roboczym.

2. Ewentualne opłaty za przesłanie BTC lub na rachunek bankowy ponosi Klient.

3. Operator nie pobiera opłat za korzystanie z BOT-BITCOIN , opłaty są pobierane za przelanie kwoty na rachunek bankowy Klienta lub portfel Bitcoin według stawek operatora płatności 

4. Operator pobiera opłatę w wysokości 20% od kwoty przelewanej na rachunek bankowy , portfel Bitcoin  wyłącznie w przypadku jeśli od dnia wpłaty do dnia wypłaty minęło mniej niż 14 dni  , opłata nie jest pobierana jeśli wypłata jest dokonywana przez Klienta po 14 dniach liczonej od dnia wpłaty , wprowadzenie opłaty 20% ma zapobiec używania BOT-BITCOIN jako bezpłatnego kantoru.

Reklamacje

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: contact@bot-bitcoin.com

2. Reklamacja powinna zawierać:
- Login (nazwę użytkownika) oraz adres e-mail lub numer telefoniczny umożliwiający szybki kontakt oraz identyfikację Użytkownika w Serwisie,
- Rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
- zrzuty ekranu,
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz dowody na ich poparcie.

3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 3 dni od dnia pojawienia się problemu w trakcie korzystania z usługi BOT-BITCOIN. Operator udziela odpowiedzi na reklamację po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w terminiedo 2 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Reklamacja Użytkownika z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.

Kontakt

1. Wszelką korespondencję do BOT-BITCOIN należy kierować na adres e-mail: contact@bot-bitcoin.com