Polityka Prywatności

Ochrona danych

BOT-BITCOIN nie wymaga żadnej weryfikacji, dokumentów, skanów, weryfikacji rachunku bankowego. Użytkownik może, ale nie musi podawać żadnych danych, w tym kontaktowych, chyba że zrobi to w trakcie kontaktu z BOT-BITCOIN.

BOT-BITCOIN usuwa nieodwracalnie wszystkie wiadomości e-mail, sms, wiadomości na komunikatorach oraz dane z serwerów, w tym adres IP; usuwanie danych następuje co kilka sekund.

BOT-BITCOIN podlega prawu obowiązującemu na Seszelach, a dokumentacja finansowo księgowa zgodnie z prawem może się znajdować w dowolnym miejscu na świecie bez obowiązku udostępniania jej komukolwiek, zgodnie z prawem Seszeli spółka nie musi składać żadnych dokumentów wskazujących swoich Klientów.

1. W trakcie rejestracji na https://bot-bitcoin.com/ Użytkownicy nie zostaną poproszeni o podanie danych personalnych.

2. Wszystkie dane są przez BOT-BITCOIN traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym BOT-BITCOIN chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie Loginy i Hasła wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do BOT-BITCOIN w formie zaszyfrowanej.

Polityka Prywatności

Mając na uwadze prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników, Platforma BOT-BITCOIN, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Serwisu, które dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Platformy i w jaki sposób następnie są przetwarzane. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników obowiązujących w Serwisie. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Polityka Prywatności została przyjęta przez Operatora w trosce o bezpieczeństwo i zachowanie prywatności danych osobowych Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

3. Operator zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail do Operatora ze stosownym żądaniem na adres contact@bot-bitcoin.com

4. W związku z korzystaniem z Serwisu, Operator gromadzi następujące dane o Użytkownikach:
– Login, Hasło, adres portfela BTC lub dane rachunku bankowego wraz z Imieniem i Nazwiskiem, adres e-mail – który Użytkownik podaje dobrowolnie przy kontaktach z BOT-BITCOIN.
Podanie w późniejszym czasie pozostałych Danych Osobowych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne oraz uzależnione od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Dane zbierane podczas świadczenia usługi, będą wykorzystane w celu realizacji Usługi, w tym przekazania i pobrania od Użytkowników środków finansowych. Dane Użytkowników mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia ich karty kredytowej, karty debetowej lub innego środka płatniczego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Użytkownik chce dokonać zakupu.

6. Ponadto nie gromadzone są również żadne informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem https://bot-bitcoin.com/

7. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Platformy. Powyższe dotyczy również Użytkowników niezarejestrowanych w Platformie. W żaden sposób nie przetwarzamy plików cookies.

8. Wszystkie dane przetwarzane przez Operatora zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane Użytkowników nie są zbierane.

9. W ramach Platformy Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa na Seszelach. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

10. Platforma zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację jej nowej wersji. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na adres e-mail wraz z informacją, kiedy zmiany wchodzą w życie.

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres contact@bot-bitcoin.com