Reklamacje

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: contact@bot-bitcoin.com

2. Reklamacja powinna zawierać:
- Login (nazwę użytkownika) oraz adres e-mail lub numer telefoniczny umożliwiający szybki kontakt oraz identyfikację Użytkownika w Serwisie,
- Rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
- zrzuty ekranu,
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz dowody na ich poparcie.

3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 3 dni od dnia pojawienia się problemu w trakcie korzystania z usługi BOT-BITCOIN. Operator udziela odpowiedzi na reklamację po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w terminiedo 2 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Reklamacja Użytkownika z tytułu przeprowadzenia płatności jest rozstrzygana za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług płatniczych.

Kontakt

1. Wszelką korespondencję do BOT-BITCOIN należy kierować na adres e-mail: contact@bot-bitcoin.com